Algemene Voorwaarden

Definities

1. Klant: degene met wie STASHER Interactive Media B.V. een overeenkomst is aangegaan.
2. STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島, CENTRAL SHEUNG WAN Unit 1603 16TH /F THE L. PLAZA 367 - 375 QUEEN'S RD Hongkong klantenservice@stasher.nl

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 en klant.

Minimumleeftijd

Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten van STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島, dient men minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Onder 18 jaar is toestemming van een of beide ouders/voogden vereist. Bij de aankoop van een product bevestigt de klant 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben gekregen van één of beide ouders/voogden.

Intellectueel eigendom

Het is als klant uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de aangeboden diensten op de website van STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 te verspreiden of de informatie te delen met derden. Dit geldt ook voor alle andere gevoelige informatie van STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島, dat STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 kan schaden. Indien vastgesteld wordt dat er één of meerdere van deze regels niet nageleefd wordt, zal u zonder refund onherroepelijk uit de groepen verwijderd worden.

Herroepingsrecht

De klant kan de online aankoop ontbinden op voorwaarde dat dit kenbaar gemaakt wordt binnen een bedenkingstermijn van 14 dagen. De bedenktijd gaat in vanaf het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst en de klant hiervan een bevestiging heeft ontvangen per mail.

Disclaimer

Alle informatie op de website van STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 en in de Telegram groep, is informatief van aard en bevat geen investeringsadvies of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen. STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 is geen financieel adviseur. STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 garandeert niet dat de conclusies en/of suggesties die worden gegeven, kunnen resulteren in winst of verlies. Beleggen brengt financiële risico’s met zich mee. Cryptomarkten kunnen extreem volatiel zijn. Eenieder die gebruikt maakt van STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 haar informatie, dient voor zichzelf een risicoplan op te stellen en daar waar nodig is advies te vragen aan zijn/haar financieel adviseur.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. De gebruiker erkent en aanvaardt dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van de gedeelde informatie, tips, rapporten en/of suggesties via STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 haar website of andere social media platformen. De gebruiker erkent en aanvaardt dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en neemt er kennis van dat het strikt verboden is om de informatie, tips, rapporten en suggesties te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of deze op een andere wijze kenbaar te maken aan derden.

Geheimhouding

1. De klant houdt alle informatie die afkomstig is uit de cursussen en de Telegram VIP groep van STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 geheim en onthoudt zich van het delen, publiceren, kopiëren en/of verspreiden van deze informatie.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende SSTASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 schade kan berokkenen”.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde duur.

Boetebeding

1. Indien de klant leden van het artikel over geheimhouding in deze algemene voorwaarden overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 een onmiddellijk opeisbare boete van €7.500,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 het recht toe de klant onmiddellijk uit de STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 Telegram Vip groep te verwijderen en de toegang tot de cursussen en/of STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 Telegram Vip groep en/of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.

2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van STASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

4. SSTASHER INTERACTIVE MEDIA LIMITED ⾹港島 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het volgen van een of meerdere cursussen in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de cursussen bedoeld zijn.